huānɡ | 呼光切
心上鬲下也。从肉亡聲。《春秋傳》曰:“病在肓之下。”

清代 段玉裁《說文解字注》

心下鬲上也。
下上各本互譌。篇、韵同。今依左傳音義正。左傳。疾不可爲也。在肓之上。膏之下。賈逵、杜預皆曰。肓、鬲也。心下爲膏。按鄭駁異義云。肺也、心也、肝也俱在鬲上。賈侍中說肓、鬲也。統言之。許云鬲上爲肓者、析言之。鬲上肓。肓上膏。膏上心。今本作心上鬲下則不可通矣。       素問曰。肓之原在䐡下。釋名曰。膈、塞也。塞上下、使氣與榖不相亂也。
从肉。亡聲。
呼光切。十部。按當云网平聲。
春秋傳曰。病在肓之上。
左傳成十年文。各本上譌下。今正。
comments powered by Disqus