shuàn | 市沇切
腓腸也。从肉耑聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

腓腸也。
腨者、脛之一耑。舉腨不該脛也。然析言之如是。統言之則以腨該全脛。如禮經之言肫骼是也。禮經多作肫。或作膞。皆假借字。山海經謂之䏿。
从肉。耑聲。
市沇切。十四部。
comments powered by Disqus