shàn | 常衍切
具食也。从肉善聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

具食也。
此與食部䉵字同義。具者、供置也。欲善其事也。鄭注周禮膳夫曰。膳之言善也。又云。膳羞之膳、牲肉也。
从肉。善聲。
常衍切。十四部。
comments powered by Disqus