liáo | 洛蕭切
牛腸脂也。从肉尞聲。《詩》曰:“取其血膫。”
AD
膋

膫或从勞省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

牛腸脂也。从肉。尞聲。
洛蕭切。二部。
詩曰。取其血膫。
小雅信南山文。脟字下云。一曰脟、腸閒肥也。一名膫。然則膫一名脟矣。今按脟葢卽?字之異者。脟膫同訓腸閒脂。與郊特牲注合。
膫或从勞省聲。
今毛詩、禮記皆作膋。
comments powered by Disqus