sǔn | 穌本切
切孰肉,内於血中和也。从肉員聲。讀若遜。

清代 段玉裁《說文解字注》

切孰肉内於血中和也。
釋名有肺𦠆。𦠆同䐣。五經文字曰。𦠆見禮經注。廣韵三十三線曰。𦠆同饌。見儀禮。士戀切。
从肉。員聲。讀若遜。
穌本切。十三部。
comments powered by Disqus