juǎn | 子沇切
𦞦也。从肉雋聲。讀若纂。
AD
㷷

臇或从火巽[𢌴]

清代 段玉裁《說文解字注》

𦞦也。
李善引蒼頡解詁曰。臇、少汁臛也。曹植七啟曰。臇漢南之鳴鶉。名都篇曰。膾鯉臇胎鰕。
从肉。雋聲。讀若纂。
子沇切。十四部。
comments powered by Disqus