fǒu | 方九切
刀握也。从刀缶聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

刀握也。
謂握持處也。篇、韵皆云。㓡同弣。按弓把曰弣。考工記、少儀弣作拊。刀把曰㓡。少儀亦作拊。刀卻刃授穎。削授拊。注。穎、鐶也。拊謂把也。按穎近拊。拊近刃。故削外削内異其授。拊與㓡音相近。
从刀。缶聲。
方九切。三部。玉篇孚主切。
comments powered by Disqus