ɡōu | 古矦切
𠛎
鎌也。从刀句聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鎌也。
𠛎亦作鉤。周禮雉氏。夏日至而夷之。注云。以鉤鎌迫地芟之也。方言曰。刈鉤、江淮陳楚之閒謂之鉊。音昭。或謂之鐹。音果。亦作划。自關而西或謂之鉤。或謂之鎌。或謂之鍥。音結。按鎌之屬。見於金部。
从刀。句聲。
古矦切。四部。
comments powered by Disqus