ɡuì | 居衛切
利傷也。从刀歲聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

利傷也。
聘義。廉而不劌。義也。注云。劌、傷也。按玉部作廉而不忮。毛公曰。忮、害也。是其義同也。利傷者、以芒刃傷物。
从刀。歲聲。
居衞切。十五部。
comments powered by Disqus