yuān | 烏玄切
挑取也。从刀肙聲。一曰窐也。

清代 段玉裁《說文解字注》

挑取也。
抉而取之也。挑、抉也。今俗云剜。許書無剜字。
从刀。肙聲。
烏玄切。十四部。
一曰窐也。
穴部曰。窐、空也。窐與剈音義通。如圭蠲之比。
comments powered by Disqus