ɡuā | 古鎋切
刮去惡創肉也。从刀矞聲。《周禮》曰:“劀殺之齊。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𠜜去惡創肉也。
瘍醫。掌腫瘍、潰瘍、金瘍、㪿瘍之祝藥劀殺之齊。鄭云。劀、𠜜去膿血。殺謂以藥食其惡肉。與許異。𠜜劀爲曡韵。
从刀。矞聲。
古鎋切。十五部。
comments powered by Disqus