jiǎo | 子小切
絕也。从刀喿聲。《周書》曰:“天用劋絕其命。”

清代 段玉裁《說文解字注》

絕也。
夏書甘誓。天用劋絕其命。天寶巳前本如是。釋文曰劋子六反。玉篇子小反。馬本作剿。宋開寶巳前本如是。今玉篇劋子小切。絕也。剿同上。此顧希馮之舊也。自衞包改劋爲勦。以刀部訓絕之字。改爲力部訓勞之字。於是五經文字力部曰。勦見禮記。又見夏書。而刀部反無剿字。開寶中改釋文劋爲勦、剿爲巢。羣經音辨、集韵等皆云勦、絕也。重紕貤繆。莫能諟正。葢衞包當日改劋爲從刀之剿猶可說也。改爲從力之勦則不可說矣。王莽傳。郭欽封劋胡子。又詔曰。將遣大司空征伐劋絕之矣。此用夏書也。外戚傳。命樔絕而不長。此假借字也。說文水部?、讀若夏書天用勦絕。此必淺人以衞包本改之也。曲禮。毋剿說。字從刀、不從力。
从刀。喿聲。
子小切。二部。
周書曰。
周者夏之誤。
comments powered by Disqus