ɡuī | 古攜切
𦓯
冊又(段注作卌㕚),可以劃麥,河内用之。从耒圭聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

卌㕚可㠯劃麥。河内用之。
卌、今刻大徐本作?。鍇本及集韵皆作冊。集韵所據鉉本未誤也。冊當是卌之譌。今定作卌。卌者、數之積也。見?下。漢石經以爲四十字。㕚、鉉作叉。鍇作又。今定作㕚。㕚者、手甲也。今字作爪。卌㕚可以劃麥。卽今俗用麥杷也。木部曰。杷、收麥器也。謂之卌㕚者。言其多爪可掊杷也。廣韵曰。卌先立切。字統云。插糞杷。說文云數名。此卌字之證。插糞者、抹摋糞除之言。據廣韵則十部當有卌篆。方言曰。杷、宋魏之閒謂之渠挐。或謂之渠疏。釋名曰。齊魯閒謂四齒杷爲欋。然則河内謂之?也。
从耒。圭聲。
古攜切。十六部。
comments powered by Disqus