ɡū | 古乎切
鄉飮酒之爵也。一曰觴受三升者謂之觚。从角瓜聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鄉飮酒之爵也。
鄉亦當作禮。鄉飮酒禮有爵觶無觚也。燕禮、大射、特牲皆用觚。
一曰觴受三升者觚。
觚受三升。古周禮說也。言一曰者、許作五經異義時從古周禮說。至作說文則疑焉。故言一曰。以見古說未必盡是。則韓詩說觚二升未必非也。不先言受二升者、亦疑之也。上文觶實四升。文次於從角單聲、引禮之下。其意葢與此同。或云亦當有一曰二字。
从角。瓜聲。
古乎切。五部。
comments powered by Disqus