jué | 古穴切
環之有舌者。从角敻聲。
AD
鐍

觼或从金、矞。

清代 段玉裁《說文解字注》

環之有舌者。
秦風曰。沃以觼軜。爾雅。環謂之捐。捐者、觼之假借字。詩容有作捐者。通俗文曰。缺環曰鐍。許與服不同。服謂如玦。許謂環中有橫者以固系。
从角。敻聲。
古穴切。十五部。敻在十四部。合韵也。
觼或从金矞。
矞聲也。莊子。固扃鐍。崔云。鐍、環舌也。按通俗文直謂鐍爲玦字。
comments powered by Disqus