zuó | 在各切
筊也。从竹作聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

筊也。
廣韵曰。笮筰二同。竹索也。西南夷尋之以渡水。按西南夷有筰縣。在越巂。其名本此。或从艸作筰。非也。
从竹。作聲。
在各切。五部。
comments powered by Disqus