shì | 賞職切
法也。从工弋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

法也。
𢊁部法作灋。灋、㓝也。引伸之義爲式、用也。按周禮八灋八則九式異其文。注曰。則亦法也。式謂用財之節度。
从工。弋聲。
賞職切。一部。
comments powered by Disqus