jìn | 徐刃切
艸也。从艸盡聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。
蘇恭、掌禹錫皆云。俗名菉蓐艸。爾雅所謂王芻。詩淇澳之菉也。按說文有藎。又別有菉。則許意藎非菉矣。
从艸。盡聲。
徐刃切。十二部。大雅以爲進字。
comments powered by Disqus