jǐn | 居隱切
艸也。根如薺,葉如細桺,蒸食之甘。从艸堇聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。根如薺。葉如細桺。蒸食之甘。
大雅蓳荼如飴傳曰。堇、菜也。夏小正。二月榮堇。采?傳曰。皆豆實也。堇、采也。内則堇荁注曰。荁、堇類也。冬用堇。夏用荁。按釋艸堇有二。齧、苦堇。詩禮之堇也。芨、堇艸。晉語之置堇於肉。卽今附子也。
从艸。堇聲。
居隱切。十三部。籒文作?。今經典通用堇字。
comments powered by Disqus