qīnɡ | 倉經切
東方色也。木生火,从生、丹。丹青之信言象然。凡青之屬皆从青。
AD
𡷉

𡷉

古文靑。

清代 段玉裁《說文解字注》

東方色也。
考工記曰。東方謂之靑。
木生火。从生丹。
彤赤石也。赤、南方之色也。倉經切。十一部。
丹靑之信言必然。
俗言信若丹靑。謂其相生之理有必然也。援此以說从生丹之意。
comments powered by Disqus