qìnɡ | 苦定切
器中空也。从缶殸聲。殸,古文磬字。《詩》云:“缾之罄矣。”

清代 段玉裁《說文解字注》

器中空也。
釋詁、毛傳皆曰。罄、盡也。引伸爲凡盡之偁。如韓詩磬天之妹、毛詩俔磬也、郭注爾雅云今人呼厭極爲罄皆是。古書罄磬多互相假借。
从缶。殸聲。
苦定切。十一部。
殸、古文磬字。
依石部耳部香部古當作籒。
詩曰。缾之罄矣。
小雅文。不偁罄無不宜、而偁此者。於从缶之意切也。
comments powered by Disqus