tiè | 他結切
貪也。从食,殄省聲。《春秋傳》曰:“謂之饕飻。”

清代 段玉裁《說文解字注》

貪也。从食。㐱聲。
鉉本作殄省聲。不明於平入一理。妄改之也。他結切。十二部。
春秋傳曰。謂之饕飻。
左傳文十八年文。今傳作餮。賈、服及杜皆曰。貪財爲饕。貪食爲飻。此蒙上文貪于飮食、冒于貨賄、分言之。非許意也。
comments powered by Disqus