huì | 黃外切
合也。从亼,从曾省。曾,益也。凡會之屬皆从會。
AD
㣛

古文會如此。

清代 段玉裁《說文解字注》

合也。
見釋詁。禮經。器之葢曰會。爲其上下相合也。凡曰會計者、謂合計之也。皆非異義也。
从亼、曾省。
三合而增之。會意。黃外切。十五部。
曾、益也。
說从曾之意。土部曰。增、益也。是則曾者、增之假借字。如曾祖、曾孫之曾卽含益義。
comments powered by Disqus