mèi | 莫佩切
茅蒐𣑱韋也。一入曰韎。从韋末聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

茅蒐染韋也。
左傳云韎韋。
一入曰韎。
入字宋本、汲古初印本同。與五經文字、毛詩定本合。毛扆修版改入爲又。則倒易其是非矣。小雅毛傳曰。韎者、茅蒐染革也。一入曰韎句韐。逗所以代韠也。士冠禮注云。韎韐、縕韍也。此鄭以縕釋韎、以韍釋韐玉藻。一命縕韍。注云。縕、赤黃之閒色。所謂韎也。按赤黃之閒色曰縓。糸部縓、帛赤黃色是也。爾雅。一染謂之縓。縕者。縓之假借字。一入曰韎。卽一入曰縓也。三君注國語云。一染曰韎。詩箋云。韎、茅蒐染也。茅蒐、韎聲也。韐、祭服之韠。合韋爲之。又駁異義云。齊魯之閒言韎聲如茅蒐。字當作韎。陳畱人謂之蒨。韋注國語云。茅蒐、今絳草也。急疾呼茅蒐成韎。此皆詩箋所謂茅蒐韎聲也。士冠禮韎韐注云。士染以茅蒐。因以名焉。今齊人名蒨爲韎。句韐之制似韠。巳上諸文。今本譌舛特甚。悉爲正之。
从韋。末聲。
莫佩切。十五部。按許云末聲。鄭駁異義云。韎、齊魯之閒言韎聲如茅蒐。字當作韎。今詩箋版本二體不別。葢鄭所據亦作末聲。鄭謂當从未聲也。鄭必知當从未聲者。未聲與文䰟爲類。末聲與元寒爲類。文䰟與尤侯相似也。元寒與魚模相似也。茅蒐爲韎聲則當从未矣。唐韵莫佩切。劉李周禮音妹者、鄭未聲之說也。廣韵音末、諸經音莫介反者、許末聲之。說也。
comments powered by Disqus