méi | 莫桮切
背肉也。从肉𣫭聲。《易》曰:“咸其脢。”

清代 段玉裁《說文解字注》

背肉也。
咸九五。咸其脢。子夏易傳云。在脊曰脢。馬云。脢、背也。鄭云。脢、背脊肉也。虞云。夾脊肉也。按諸家之言。不若許分析憭然。胂爲迫吕之肉。脢爲全背之肉也。釋文云。說文同鄭作背脊肉。未知其審。內則注。脄、脊側肉也。脄卽脢字。
从肉。每聲。
莫桮切。古音在一部。
comments powered by Disqus