tāo | 土刀切
劒衣也。从韋舀聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

劒衣也。
少儀曰。劒則啟櫝葢襲之。加夫襓與劒焉。注曰。夫襓、劒衣也。夫或爲煩、皆發聲。按許書無襓字。襓與韜音相近。襓卽韜也。曹憲廣雅。衭襓䘤、劒衣也。䘤音陳律反。按熊氏安生義疏引廣雅。夫襓木劒衣也。木葢本作术。熊認爲艸木字。夫术、曹本乃作衭䘤。知今本廣雅多增益偏旁而不古矣。引伸爲凡包藏之偁。
从韋。
以韋爲之也。熊云木劒衣。非是。櫝旣木爲之矣。
舀聲。
土刀切。古音在三部。
comments powered by Disqus