bǎi | 博陌切
鞠也。从木白聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鞠也。
釋木曰。柏、椈襍記。暢臼以椈。鄭曰。椈、柏也。按椈者鞠之俗。柏、古多假借爲伯仲之伯、促迫之迫。
從木。白聲。
博陌切。古音在五部。張參曰。經典相承亦作栢。
comments powered by Disqus