tǐnɡ | 徒頂切
一枚也。从木廷聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

一枚也。
凡條直者曰梃。梃之言挺也。一枚、疑當作木枚。竹部曰。箇、竹枚。則梃當云木枚也。方言曰。箇、枚也。鄭注禮經云。个猶枚也。今俗或名枚曰個。音相近。按枚、榦也。一莖謂之一枚。因而凡物皆以枚數。左傳。以枚數闔。謂枚枚數之。猶云一一數之也。直者則曰梃。如孟子制梃、漢書白梃皆是。禮經脯梃字本作梃。亦作挺。俗作脡。誤也。詳肉部。
從木。廷聲。
徒頂切。十一部。
comments powered by Disqus