tīnɡ | 他丁切
牀前几。从木呈聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

牀前几。
方言曰。榻前几。江沔之閒曰桯。趙魏之閒謂之椸。按古者坐於牀而隱於几。孟子隱几而臥、內則少者執牀與坐、御者舉几是也。此牀前之几、與席前之几不同。謂之桯者、言其平也。考工記葢桯、則謂直杠。
從木。呈聲。
他丁切。十一部。
comments powered by Disqus