duǒ | 丁果切
樹木垂朵朵也。从木,象形。此與𥝩同意。

清代 段玉裁《說文解字注》

樹木𠂹朵朵也。
凡枝葉華實之𡍮者皆曰朵朵。今人但謂一華爲一朵。引伸爲易之朵頥。李鼎祚曰。朵、頤垂下動之皃也。
從木。象形。
謂<>也。丁果切。十七部。
此與𥝩同意。
宋本作𥝩。今本作釆。按𥝩釆會意。朵則不同。言其梗槩而已。當云與<>同意。
comments powered by Disqus