pínɡ | 薄經切
馬帚也。从艸并聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬帚也。
見釋艸。夏小正。七月?秀?也者、馬帚也。廣雅曰。馬帚、屈馬?也。
从艸。幷聲。
薄經切。十一部。詩大雅?使也。
comments powered by Disqus