pínɡ | 薄經切
苹也。从艸洴聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

苹也。
此與前苹字互訓。而不類廁者、以字體篆籒別之也。小正於七月言苹生。月令於三月言生蓱。郭璞云。江東謂之薸。
从艸水。幷聲。
舊作從艸洴聲。說文無洴字。今改同蕅𦺇薻字之例。薄經切。十一部。籒文作?。
comments powered by Disqus