nòu | 奴豆切
薅器也。从木辱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

薅器也。
蓐部曰。薅、披去田艸也。槈者、所以披去之器也。槈、刃廣六寸。柄長六尺。說詳𦔐下。
從木。辱聲。
奴豆切。三部。
或作從金。
從木者主柄。從金者主刃。
comments powered by Disqus