chēn | 丑林切
木枝條棽儷皃。从林今聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

木枝條棽儷也。
也各本作皃。今依集韵、類篇正。人部儷下云。棽儷也。棽儷者、枝條茂密之皃。借爲上覆之皃。東都賦。鳳盇棽麗。李善注引七略。雨葢棽麗。麗與儷同力支切。張揖大人賦注曰。林離、摻攦也。摻攦、所林所宜二反。葢卽棽儷。
從林。今聲。
丑林切。七部。
comments powered by Disqus