mào | 莫𠊱切
木盛也。从林矛聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

木盛也。
此與艸部茂音義皆同。分艸木耳。釋木。楙、木瓜。則專爲一物之名。
從木。矛聲。
莫𠋫切。四部。
comments powered by Disqus