mài | 莫邂切
出物貨也。从出从買。

清代 段玉裁《說文解字注》

出物貨也。
周禮多言賣儥、謂賣買也。
从出。从𧵽。
出買者、出而與人買之也。韵會作買聲。則以形聲包會意也。莫邂切。十六部。
comments powered by Disqus