tiào | 他弔切
出穀也。从出从䊮,䊮亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

出穀也。
米部曰䊮、穀也。出穀之字从出䊮。市穀之字从入䊮。
从出。从䊮。䊮亦聲。
他弔切。二部。
comments powered by Disqus