shēnɡ | 所庚切
進也。象艸木生出土上。凡生之屬皆从生。

清代 段玉裁《說文解字注》

進也。象艸木生出土上。
下象土。上象出。此與𡳿出𣎵以類相從。所庚切。十一部。
comments powered by Disqus