tuó | 他各切
囊也。从㯻省,石聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

囊也。
按許云。橐囊也。囊橐也。渾言之也。大雅毛傳曰。小曰橐。大曰囊。高誘注戰國策曰。無底曰囊。有底曰橐。皆析言之也。囊者、言實其中如瓜瓤也。橐者、言虛其中以待如木𣝔也。玄應書引蒼頡篇云。橐、囊之無底者。則與高注互異。許多用毛傳。疑當云橐、小囊也。囊、橐也。則同異皆見。全書之例如此。此葢有奪字。又詩釋文引說文。無底曰囊。有底曰橐。與今本絶異。
从㯻省。石聲。
他各切。五部。
comments powered by Disqus