nánɡ | 奴當切
橐也。从㯻省,襄省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

橐也。从㯻省。𤕦聲。
𤕦各本作襄省二字。淺人改也。今正。奴郎切。十部。
comments powered by Disqus