huì | 呼罪切
財也。从貝有聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

財也。
周禮注曰。金玉曰貨。布帛曰賄。析言之也。許渾言之。貨賄皆釋曰財。
从貝。有聲。
呼罪切。按古音在一部。古假悔字爲之。聘禮注曰。古文賄皆作悔。
comments powered by Disqus