ɡòu | 古𠊱切
以財有所求也。从貝冓聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯財有所求也。
縣重價以求得其物也。漢律。能捕豺貀、 購錢百。
从貝。冓聲。
古𠊱切。四部。
comments powered by Disqus