jiá | 工洽切
潁川縣。从邑夾聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

潁川縣。
見前志。故楚郟邑也。左傳昭元年。楚公子圍使公子黑肱城郟。十九年。令尹子瑕城郟。秦二世元年。陳勝將鄧寵將兵居郟。在今河南汝州郟縣。
从邑。夾聲。
工洽切。八部。按郟鄏之郟、山名。非此郟。
comments powered by Disqus