jià | 古訝切
禾之秀實爲稼,莖節爲禾。从禾家聲。一曰稼,家事也。一曰在野曰稼。

清代 段玉裁《說文解字注》

禾之秀實爲稼。
旣言秀又言實者、論語說也。謂禾𥝩之成曰稼也。甫田。曾孫之稼。箋云。稼、禾也。謂有稿者也。
莖節爲禾。
全體爲禾。渾言之也。聘禮禾三十車是也。禹貢所謂總也。莖節爲禾。別於𥝩而言。析言之也。下文之稭稈也。
从禾。家聲。
古訝切。古音在五部。
一曰稼、家事也。
此取从家爲義。史記曰。五穀蕃孰。穰穰滿家。邠風。八月其穫。謂禾可穫也。九月築場圃。十月納禾稼。謂治於場而納之囷倉也。此說與穡義略同。
一曰在野曰稼。
稼之言嫁也。毛傳曰。種之曰稼。周禮司稼注曰。種穀曰稼。如嫁女以有所生。此說與穡義別。吕覽君守篇曰。后稷作榢。
comments powered by Disqus