bǐnɡ | 兵永切
宋下邑。从邑丙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

宋下邑。
下邑猶言小邑。左傳邴歜、邴意茲、邴泄、邴夏皆非宋人。公羊隱八年歸邴、入邴、九年會齊矦于邴皆非宋地。十年取防。防者、宋地。疑當作邴。
从邑。丙聲。
兵永切。古音在十部。
comments powered by Disqus