bìnɡ | 皮命切
臥驚病也。从㝱省,丙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

臥驚病也。
以曡韵爲訓。爾雅三月爲寎月。作此字。
从㝱省。丙聲。
皮命切。古音在十部。
comments powered by Disqus