tǎn | 土敢切
𦵹
雚之初生。一曰薍。一曰鵻。从艸剡聲。
AD
菼

𦵹或从炎。

清代 段玉裁《說文解字注》

?之之初生。一曰薍。一曰騅。
騅各本作鵻。今依爾雅。兩一曰、謂𦵹之一名也。釋言云。菼、騅也。菼、薍也王風傳云。菼鵻也。蘆之初生者也。箋云。菼、薍也。按毛釋爲鵻。恐其與蓷無別也。故又申之曰。蘆之初生者也。菼別於蘆。析言之也。統言之則菼亦偁蘆。鄭恐?葦無別也。故又申之曰薍也。𦵹與騅皆言其靑色。薍言其形。細莖稹密。許云?之初生。亦以正毛也。
从艸。剡聲。
土敢切。八部。
𦵹或从炎。
經典皆作此字。
comments powered by Disqus