bǎn | 布綰切
判也。从片反聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

片也。
舊作判也。淺人所改。今正。凡施於宫室器用者皆曰版。今字作板。古叚爲反字。大雅。上帝板板。傳云。板板、反也。謂版卽反之叚借也。
从片。反聲。
布綰切。十四部。
comments powered by Disqus