shī | 式脂切
蒿屬。生十歲,百莖。《易》以爲𢿙。天子蓍九尺,諸侯七尺,大夫五尺,士三尺。从艸耆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蒿屬。
謂似蒿而非蒿也。陸機曰。似藾蕭。靑色。
生千歲三百莖。
艸木疏、博物志說皆同。尙書大傳曰。蓍之爲言耆也。百年一本生百莖。
易㠯爲數。
數、筭也。謂占易者必以是計筭也。詳易𣪠辭。
天子蓍九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。
此禮三正記文也。亦見白虎通。儀禮特牲饋食。筮者坐筮。少牢饋食。筮者立筮。鄭注。卿大夫蓍五尺。立筮。士之蓍短。坐筮。皆由便也。賈公彥曰。然則天子諸侯立筮可知。
从艸。耆聲。
式脂切。十五部。
comments powered by Disqus