shì | 時吏切
更別種。从艸時聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

更別種。
方言曰蒔、立也。蒔、更也。堯典。播時百穀。鄭讀時爲蒔。今江蘇人移秧插田中曰蒔秧。
从艸。時聲。
時吏切。一部。
comments powered by Disqus